Navigáció: Főoldal / Függelék / A függelék / X.

A függelék: Speciális matematikai jelek

Különféle műveleti és relációs jelek

Figyelem! Az oldal letöltése a sok kisméretű kép miatt az internet sebességétől függően hosszabb időt vehet igénybe!

∀
∀
\forall
∁
∁
\complement
∃
∃
\exists
∄
∄
∄
\nexists
∅
∅
\varnothing
∇
∇
\nabla
∈
∈
\in
∉
∉
\notin
ε
∈
∈
ϵ
\in
∋
∋
\ni
∌
∌
∌
\not\ni
∋
∋
\ni
∐
∐
\coprod
∑
∑
\sum
∓
∓
∓
\mp
∔
∔
\dotplus
*
∗
*
*
\ast
○
ˆ
∘
∘
\circ
√
√
\surd
∝
∝
∝
∝
∝
\propto
∞ \infty
∟ -
∠
∠
\angle
∡
∡
\measuredangle
∢ \sphericalangle
∣
&VerticalBa&r;
\mid
∤
∤
\nmid
∥
∥
∥
\parallel
∦
∦
∦
\nparallel
⩓
∧
∧
\land
\wedge
∨
∨
\lor
\vee
∩ \cap
∪ \cup
∫
∫
\int
∬ \iint
∭
∭
\iiint
∮
∮
∮
\oint
∯
∯
-
∰ -
∱ -
∲
∲
-
∳
&CounterClockwiseContourIntIAS;
-
∴
∴
∴
\therefore
∵
∵
∵
\because
∶ :
∷
∷
::
∸
∸
-
∺ -
∻ -
∼
∼
~
∽
∽
\backsim
∾ -
≀
≀
≀
\wr
≁
≁
\nsim
≂
≂
≂
-
≃
≃
≃
\simeq
≄
≄
≄
\nsimeq
≅
≅
\cong
≆ -
≇
≇
\ncong
≈
≈
≈
\approx
≉
≉
≉
\not\approx
≊
≊
-
≋ -
≌
≌
-
≈
≍
\asymp
≎
≎
≎
\Bumpeq
≏
≏
≏
\bumpeq
≐
≐
≐
\doteq
≑
≑
\Doteq
≒
≒
\fallingdotseq
≓
≓
\risingdotseq
≔
≔
:=
≕
≕
=:
≖
≖
\eqcirc
≗
≗
\circeq
≙ \hat=
≚ \check=
⩮ -
≜
≜
-
≟
≟
-
≠
≠
\ne
≡
≡
\equiv
≢
≢
\not\equiv
≤
≤
\leq
≥
≥
≥
\geq
≦
≦
≦
\leqq
≧
≧
≧
\geqq
≨
⪇
⪇
≨
\lneqq
≩
⪈
⪈
≩
\gneqq
≪
≪
≪
\ll
≫
≫
≫
\gg
≬
≬
\between
≮
≮
≮
<⃒
\nless
≯
≯
≯
>⃒
\ngtr
≦̸
≦̸
⩽̸
⩽̸
≧̸
&NotLessFullEqual;
⩽̸
≤⃒
\nleqstant
≧̸
≧̸
⩾̸
⩾̸
⩾̸
≥⃒
\ngeqstant
⪅
⪅
≲
≲
≲
\lesssim
⪆
≳
≳
⪆
≳
\gtrsim
≴
≴
\not\lesssim
≵
≵
\not\gtrsim
≶
≶
≶
≷
≷
≷
\lessgtr
≸
≸
&ntvlg;
\not\lessgtr
≹
≹
&ntvgl;
-
≺
≺
≺
\prec
≻
≻
≻
\succ
≼
⪳
⪯
≼
⪯
≼
⪯
\preccurlyeq
≽
⪰
≽
⪰
≽
⪰
\succurlyeq
⪷
⪷
≾
≾
≾
⪴
\precsim
⪸
≿
⪸
≿
≿
\sucsim
⊀
⊀
⊀
\not\prec
⊁
⊁
⊁
\not\succ
⊂
⊂
\subset
⊃
⊃
⊃
\supset
⊂⃒
⊄
⊂⃒
⊂⃒
\notsubset
⊃⃒
⊅
⊃⃒
⊃⃒
\not\supset
⫅
⊆
⊆
⫅
⊆
\subseteqq
⫆
⊇
⊇
⊇
⫆
\supseteqq
⫅̸
⊈
⊈
⫅̸
\nsubseteq
⫆̸
⊉
⊉
⫆̸
\nsupseteq
⫋
⊊
⊊
⫋
\subsetneq
⫌
⊋
⊋
⫌
\supsetneq
⊍ -
⨄
⊎
⊎
⨄
\biguplus
⊏
⊏
⊏
\sqsubset
⊐
⊐
⊐
\sqsupset
⊑
⊑
⊑
\sqsubseteq
⊒
⊒
⊒
\sqsupseteq
⊓
⊓
\sqcap
⨆
⊔
⊔
⨆
\sqcup
⨁
⊕
⊕
⨁
\bigoplus\oplus
⊖
⊖
\ominus
⨂
⊗
⊗
⨂
\bigotimes\otimes
ø
⊘
\oslash
⨀
⊙
⊙
⨀
\odot
⊚
⊚
\circledcirc
⊛
⊛
\circledast
⊝
⊝
\circleddash
⊞
⊞
\boxplus
⊟
⊟
\boxminus
⊠
⊠
\boxtimes
⊡
⊡
\boxdot
⊢
⊢
\vdash
⊣
⊣
\dashv
⊤
⊤
\top
⊥
⊥
⊥
⊥
\bot \perp
⊧ \models
⊨
⊨
\vDash
⊩ \Vdash
⊪ \Vvdash
⊫ \Vdash
⊬ \nvdash
⊭ \nvDash
⊮ \nVdash
⊯ \nVDash
⊰ -
⊲
⊲
⊲
\vartriangleleft
⊳
⊳
⊳
\vartriangleright
⊴
⊴
⊴
\trianglelefteq
⊵
⊵
⊵
\trianglerighteq
⊹ -
⊺
⊺
\intercal
⊻ \veebar
⌅⌅ \barwedge
⊽ \barvee
⦜ -
⋀
⋀
⋀
\bigwedge
⋁
⋁
⋁
\bigvee
⋂
⋂
⋂
\bigcap
⋃
⋃
⋃
\bigcup
⋄
⋄
\diamond
ċ
⋅
\cdot
⋆
⋆
☆
\star
⋇
⋇
\divideontimes
⋈ \bowtie
⋉ \ltimes
⋊ \rtimes
⋋
⋋
\leftthreetimes
⋌
⋌
\rightthreetimes
⋍
⋍
\backsimeq
⋎
⋎
\curlyvee
⋏
⋏
\curlywedge
⋐
⋐
\Subset
⋑
⋑
\Supset
⋒ \Cap
⋔
⋔
\pitchfork
⋕ -
⋖
⋖
\lessdot
⋗
⋗
\gtrdot
⋘ \lll
⋙
⋙
\ggg
⪋
⋚
⋚
⪋
⋚
\lesseqgtr
⪌
⋛
⋛
⋛
⪌
\gtreqless
⪕
⪕
\eqslantless
⪖
⪖
\eqslantgtr
⋞
⋞
\curlyeqprec
⋟
⋟
\curlyeqsucc
⋠
⋠
\not\preccurlyeq
⋡
⋡
\not\succcurlyeq
⋢
⋢
\not\sqsubseteq
⋣
⋣
\not\sqsupseteq
⋦ \lnsim
⋧ \gnsim
⪹
⋨
⪹
⋨
\precnsim
⪺
⋩
⪺
⋩
\succnsim
⋪
⋪
⋪
\ntriangleleft
⋫
⋫
⋫
\ntriangleright
⋬
⋬
⋬
\ntrianglelefteq
⋭
⋭
⋭
\ntrianglerighteq
⋮ \vdots
⋯ \cdots
⋰ \udots
⋱ \ddots
⌆
⌆
\doublebarwedge
⨥ -
⨪ -
⨭ -
⨮ -
⨴ -
⦵ -
⩀ -
⪽ -
⪾ -
⨳ -
⩟ -
⨢ -
⩲ -
⩱ -
⨧ -
⨣ -
⨤ -
⨦ -
⨰ -
⩆ -
⩇ -
⩈ -
⩉ -
⩊ -
⩋ -
∪︀ -
∩︀ -
⊔︀ -
⊓︀ -
⩌ -
⩍ -
⩐ -
⨹ -
⨺ -
⨻ -
⧍ -
⧄ -
⧅ -
⩄ -
⩅ -
⩂ -
⩃ -
⨸ -
⦼ -
⦿ -
⧀ -
⧁ -
⦷ -
⦹ -
⨷ -
⨶ -
⨱ -
∾̳ -
⦔ -
⦓ -
⎱
⎱
-
⎰
⎰
-
⦖ -
⦕ -
⦑ -
⦒ -
⦋ -
⦌ -
⦍ -
⦎ -
⦏ -
⦐ -
≩︀
≩︀
\gneqq
⪉
⪉
\lnapprox-
≨︀
≨︀
\lneqq
≱
≱
≱
\ngeq
≰
≰
≰
\nleq
∤
∤
\nshortmid
∦
∦
\nshortparallel
⪵
⪵
\precneqq
⪶
⪶
\succneqq
⫋︀
⫋︀
\varsubsetneqq
⊊︀
⊊︀
\varsubsetneq
⊋︀
⊋︀
\varsupsetneq
⫌︀
⫌︀
\varsupsetneqq
≋̸ -
⩭̸ -
≍⃒ -
⩰̸ -
⫳ -
≪⃒ -
≫⃒ -
≪̸ -
≪̸ -
≫̸ -
≫̸ -
⋘̸ -
⋙̸ -
⊵⃒ -
⊴⃒ -
⫮ -
∅
∅
\emptyset
∣
∣
\shortmid
∥
∥
\shortparallel
&smallsmile;
⌣
\samllsmile
≈
≈
\thickapprox
⩷
⩷
-
⫛ -
⪝ -
⪞ -
⫫ -
⩴ -
⫤ -
⫨ -
⫧ -
⫩ -
⫦ -
⩭ -
⩰ -
⩳ -
⩸ -
⩦ -
⨩ -
⫙ -
⫚ -
⩿ -
⪀ -
⪁ -
⪂ -
⪃ -
⪄ -
⪗ -
⪘ -
⩹ -
⩺ -
⪙ \eqslantless
⪚ \eqslanygtr
⩻ -
⩼ -
⋚︀ -
⋛︀ -
⪑ -
⪒ -
⪤ -
⪥ -
⪓ -
⪔ -
⪍ -
⪎ -
⪏ -
⪐ -
⪟ -
⪠ -
⪪ -
⪫ -
⪬ -
⪭ -
⪬︀ -
⪭︀ -
⥹ -
⥻ -
⪿ -
⫀ -
⫁ -
⫂ -
⫇ -
⫈ -
⫓ -
⫔ -
⫕ -
⫖ -
⫗ -
⫘ -
⟈ -
⟉ -
⫃ -
⫄ -
⫏ -
⫐ -
⫑ -
⫒ -
⪦ -
⪧ -
⪨ -
⪩ -
⧎ -
⪻ -
⪼ -
⥶ -
⥸ -
⇔ -
⩕ -
∉ -
⁗ -
⧜ -
⩔ -
⨕ -
⨖ -
⨌⨌ \iiiint
⦅ -
⦆ -
⋷ -
⋶ -
⋾ -
⋽ -
¯ -
▱ -
⫽ -
⫱ -
⧣ -
⧤ -
⧥ -
≡⃥ -
=⃥ -
⫽⃥ -
≐̸ -
⩪ -
⩯ -
⫲ -
⧞ -
∂̸ \not\partial
⩚ -
⩛ -
⩝ -
⩜ -
⨐ -
⨍ -
⨒ -
⨓ -
⨔ -
⨗ -
⨑ -
⋵ -
⋵̸ -
⋹ -
⋲ -
⋺ -
⋳ -
⋻ -
⋴ -
⋼ -
&Acd; -
⏧ -
⦻ -
⧶ -
⦦ -
⦧ -
⫬ -
⫭ -
⩗ -
⦾ -
⦶ -
⌽ -
∽̱ -
⨵ -
⪊
⪊
\gnapprox
⪯̸
⪯̸
⪯̸
\npreceq
&NotSucceed&sEqual;
⪰̸
⪰̸
\nsucceq
∼⃒ -
⌿ -
⊾ -
⎶ -
⦰ -
⧃ -
⧂ -
Ⓢ -
Ⓢ -
϶ -
϶ -
⩾
⩾
⩾
-
⩽
⩽
⩽
-
⌢
&smallfrown;
\smallfrown
∼
∼
\thicksim
⧫
⧫
\blacklozenge
⩘ -
Ƶ -
⧝ -
⋹̸ -
⩖ -
∖
∖
\smallsetminus

<<< Előző   |   Következő >>>